آب نوردی (شنای استقامتی آبهای آزاد) - یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹
هنر رزم برای افتادگی در کمال توانایی - چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۸۷
کیوکوشین کاراته. رزم رزم آوران حق طلب - پنجشنبه دوم اسفند ۱۳۸۶
منم رفتم خدانگهدارتون باشه... - جمعه بیست و سوم آذر ۱۳۸۶
عکسهایی از اویامای بزرگ - سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶
بنیانگذارکیوکوشین«ماسوتاتسواویاما» - پنجشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۶
شیهان بهمن امین - دوشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۶
انواع ضربات پا - جمعه یازدهم آبان ۱۳۸۶
[عنوان ندارد] - چهارشنبه نهم آبان ۱۳۸۶
نمونه کاتای کیوکوشین کاراته - شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۶
زندگینامه اویامای بزرگ بنیانگزار سبک جهانی کیوکوشین کاراته... - جمعه بیستم مهر ۱۳۸۶
سوسای اویاما بنیانگذار سبک جهانی کیوکوشین کای کان کاراته - جمعه نهم شهریور ۱۳۸۶
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۸۶
آرمهای کیوکوشین - شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۶
عکسایی از ورزش رزمی کیوکوشین... - شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۶
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۶